Magisterské studium

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb v rámci navazujícího magisterského studijního programu zajišťuje výuku především na studijním oboru Realizace staveb (R).


Obor Realizace staveb je zaměřen na získání teoretických a praktických poznatků pro optimální technologickou přípravu a řízení realizace staveb. Je určen především pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.


V průběhu studia získá posluchač znalosti v teoretických a inženýrských předmětech, které tvoří širší základ oboru a dále speciální znalosti odpovídající zaměření studia. Jde zejména o zvládnutí problematiky stavebně technologické přípravy, managementu realizace staveb a podnikání ve stavebnictví, v souladu se současnou úrovní teoretického poznání a vývojovými tendencemi technického, technologického a ekonomického rozvoje.


Student je veden k samostatné tvůrčí práci při řešení inženýrských úloh, jejich optimalizaci a rozhodování. Využívá k tomu moderní programová vybavení výpočetní techniky, informační a komunikační systémy a počítačovou grafiku. Součástí studia oboru realizace staveb je i odborná praxe, která probíhá ve spolupráci s významnými stavebními společnostmi České republiky.


Absolvent získá znalosti, jež mu umožní uplatnění v celé oblasti stavebního inženýrství. Jeho oborové zaměření mu však dává vyšší míru znalostí z problematiky:

  • stavebních technologií,
  • investiční a technologické přípravy staveb,
  • managementu realizace staveb,
  • stavebního podnikání,
  • stavebních úřadů a státního stavebního dohledu.

Více informací o otevřených studijních programech a předmětech najdete zde.

Ústav technologie, mechanizace a řízení v rámci bakalářského studijního programu:

Přihlášení 
Přihlásit
 

CW013 - Stavební stroje (R) 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.