Ukončené projekty

Projekty specifického výzkumu VUT v Brně 2020

(1) Envi4BIM - Vývoj datové interoperability založené na aktivním BIM přístupu pro analýzu a posuzování environmentálních aspektů recyklovaných betonů 

Označení projektu: FAST-S-20-6338 - Specifický standardní výzkum 2020

 • Řešitel: Ing. Václav Venkrbec
 • Spoluřešitel:  Ing. Adam Boháček, Ing. Michal Brandtner

Anotace projektu: Podstatou projektu je vyvinout a odladit nový analytický interoperabilní nástroj pro ověření míry environmentálního přínosu recyklovaného betonu na konkrétní případové studii za efektivního využití negrafické časti informačního modelu budovy. Hlavním výstupem projektu je počítačový program, který posouzení matematicky zpracuje na základě výsledků konkrétních variantních studií posouzení životního cyklu budovy a následně vyhotoveného environmentálního prohlášení o produktu. Více <<zde>>. 

(2) Problematika dopravy prefabrikovaných dílců pro zelené střechy 

Označení projektu: FAST-J-20-6270 - Specifický juniorský výzkum 2020 

 • Řešitel: Ing. Lukáš Bříza
 • Spoluřešitel: Ing. Martin Mohapl, Ph.D., Ing. Martin Hejl 

Anotace projektu: Výzkum bude zaměřen na problematiku dopravy prefabrikovaných panelů pro zelené střechy. Především tedy na vytvoření vhodného manipulačního prostředku a popsání problematiky přepravy prefabrikované zelené střechy na místo stavby oproti klasické výstavbě. Manipulační prostředek bude klasifikován jako užitný vzor. Více <<zde>>. 

(3) Zkoušení adhezních vlastností materiálu na bázi cementu 

Označení projektu: FAST-J-20-6359 - Specifický juniorský výzkum 2020 

 • Řešitel: Ing. Adam Boháček
 • Spoluřešitel: Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D., Ing. Michal Brandtner  

Anotace projektu: Podstatou projektu je vybrat vhodnou kombinaci stavebního tmelu a primeru, který by vyhověl zkouškám definovaných v českých technických normách. Tmelit se bude problematický materiál, kterým bude materiál na bázi cementu. Více <<zde>>

Projekty specifického výzkumu VUT v Brně 2019 

(1) Charakterizace mechanismu zlepšování adheze modifikovaných povrchů dřevoplastových kompozitů (WPC) 

Označení projektu: FAST-S-19-5805 - Specifický standardní výzkum 2019 

 • Řešitel: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D.
 • Spoluřešitel: Ing. Pavel Liška, Ph.D., Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D., Ing. Adam Boháček, Ing. Michal Brandtner, Ing. Jiří Patloka 

Anotace projektu: Technologie lepení je efektivní a nenákladná metoda pro spojování dvou částí, a to i z různých materiálů. Lepení či tmelení kompozitů na bázi polymerů je ovšem komplikovaný fenomén, jenž vyžaduje studium a charakterizaci mechanismů souvisejících s adhezí a adhezními vlastnostmi. Podstata projektu spočívá v provedení modifikace stykových ploch prostřednictvím několika druhů povrchových úprav, např. mechanického zdrsnění nebo oplazmování, za účelem zlepšení jeho adhezních vlastností. Více zde

(2) Možnosti prefabrikace v procesu zelených střech 

Označení projektu: FAST-J-19-5867 - Specifický juniorský výzkum 2019 

 • Řešitel: Ing. Martin Hejl
 • Spoluřešitel: Ing. Martin Mohapl, Ph.D., Ing. Lukáš Bříza 

Anotace projektu: Současný trend v ozeleňování střech a teras vyžaduje vývoj a výzkum možného zefektivnění tohoto stavebního procesu. V současné době je tato technologická etapa značně pomalá a obsahuje vysoké procento ruční práce. Manuální práce prováděná v exponovaných místech při zastřešování budov je náročná na čas a s tím spojené vyšší investiční náklady. Cíl specifického výzkumu je zaměřen na prefabrikaci extenzivní, semi-intenzivní a intenzivní varianty zelené střechy. Bude navržen prefabrikovaný segment střechy a otestován v exteriéru. Více zde.  

Projekty specifického výzkumu VUT v Brně 2018

(1) Vliv podmínek prostředí na vlastnosti lepeného sendvičového panelu

Označení projektu: FAST-J-18-5415 - Specifický juniorský výzkum 2018

 • Řešitel: Ing. Erika Kratochvílová
 • Spoluřešitel: Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D., Ing. Jiří Patloka

Anotace projektu: Náplní projektu je soubor experimentů pro popis vlastností a chování lepených sendvičových panelů vystavených měnícím se podmínkám prostředí během realizace stavby a také za provozu dokončeného díla. Jde zejména o vliv vlhkosti na lepený sendvičový panel a jeho součásti, zejména na hranách. Cílem je zjistit vhodná opatření, která by mohla zabránit nepříznivým změnám vlastností těchto materiálů. Více zde.

(2) Řešení problematiky povrchových úprav sendvičových panelů na bázi OSB desek

Označení projektu: FAST-J-18-5416 - Specifický juniorský výzkum 2018

 • Řešitel: Ing. Jiří Patloka
 • Spoluřešitel: Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D., Ing. Erika Kratochvílová

Anotace projektu: Náplní specifického výzkumu bude výzkum povrchových úprav konstrukcí z lepených sendvičových panel ů. Jedná se o přípravu podkladu z OSB desek pro přímou aplikaci dalších vrstev. To zahrnuje jednak ošetření spár panelů vytmelením, jednak penetraci plochy pro zajištění přídržnosti následných vrstev. Výzkum bude tedy detailněji zkoumat problematiku chování spáry OSB desek ošetřených penetrací a vyplněné tmelem a ověřovat přídržnost cementových lepidel užívaných pro lepení tepelných izolantů. Více zde.

(3) Simulační model pro posouzení časového vytížení věžových jeřábů

Označení projektu: FAST-S-18-5286 - Specifický standardní výzkum 2018

 • Řešitel: Ing. Václav Venkrbec
 • Spoluřešitel: doc. Ing. Vít Motyčka. CSc., RNDr. Oto Přibyl, Ing. Jiří Šťastný, Ing. Rostislav Doubek, Ing. Lukáš Bříza, Ing. Michal Brandtner

Anotace projektu: Navrhovaný projekt bude řešit nové přesnější možnosti postupu posouzení časového vytížení stacionárních (věžových) jeřábů na stavbě v návaznosti na smluvní časový harmonogram stavby. Tedy, zda sekundární doprava věžovými jeřáby, odpovídá požadavkům na přepravu materiálu dle časového plánu probíhajících dílčích stavebních procesů. Více zde.

Projekty specifického výzkumu VUT v Brně 2017

(1) Podpora rozhodovacího procesu výběru konkrétních dodavatelů transportbetonu na základě optimalizačních metod

Označení projektu: FAST-S-17-4108 - Specifický standardní výzkum 2017

 • Řešitel: Ing. Václav Venkrbec
 • Spoluřešitel: Ing. Svatava Henková, CSc., Ing. Jiří Patloka, Bc. Michal Brandtner

Anotace projektu: Rozhodnutí o výběru dodavatele transportbetonu může být ovlivněna mnoha faktory. V současné praxi se účinnost výběru dodavatelů spoléhá především na intuici stavbyvedoucího, který je ovlivněn několika lidskými subjektivními faktory. Výběr dodavatele může mít vliv na konečnou cenu betonu s nuancí až 30% koncové ceny, což objasnil článek s případovou studií autora (Venkrbec V. a Klanšek U., 2016). Podstatou je navržení metodiky pro lepší podporu rozhodovacího optimalizačního procesu výběru konkrétních dodavatelů transportbetonu na stavbu. Více zde.

(2) Experimentální ověření vlivu technologické nekázně na mechanickou odolnost lepených fasád

Označení projektu: FAST-S-17-4255 - Specifický standardní výzkum 2017

 • Řešitel: Ing. Pavel Liška, Ph.D.
 • Spoluřešitel: Ing. Barbora Nečasová, Ing. Petr Selník

Anotace projektu: Ověření lepeného spoje, jež sestává z dvou prvků, které představují nosnou podkonstrukci a obklad. Míra vlivu technologické nekázně i jejich kombinace při provádění lepených fasád bude řešeno prostřednictvím zatěžovacích zkoušek simulující účinky zatěžovacích stavů působících na konstrukci. Více zde.

(3) Úprava povrchu obkladu z dřevoplastu (WPC) pro zlepšení jeho adhezních schopností

Označení projektu: FAST-S-17-4329 - Specifický standardní výzkum 2017

 • Řešitel: Ing. Barbora Nečasová
 • Spoluřešitel: Ing. Michal Novotný, Ph.D., Ing. Pavel Liška, Ph.D., Ing. Václav Venkrbec

Anotace projektu: Podstatou projektu je navázat na úspěšné měření z roku 2016, jehož výsledky ukázaly, že vhodná úprava povrchu WPC může zlepšit jeho adhezní vlastnosti o více než 50%, současně může být dosaženo až 100% navýšení pevnosti lepeného spoje. Projekt je cílen na oblast fasádních lepených spojů, jež jsou alternativou tradičních mechanických spojů, a u nichž byly zjištěny značné nedostatky a potenciál pro zlepšení. Více zde.

(4) Optimalizace návrhu zvedacích mechanizmů

Označení projektu: FAST-J-17-4324 - Specifický juniorský výzkum 2017

 • Řešitel: Ing. Jiří Šťastný
 • Spoluřešitel: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Anotace projektu: Dosavadní využití malých stacionárních jeřábů na stavbách je dosud velmi omezeno. Většina investorů využívá pro vertikální přepravu materiálů výtahy, kladky, autojeřáby. To s sebou nese četná rizika. Na základě průzkumu stávajícího stavu návrhu zvedacích prostředků v praxi bude navržena metodika pro spolehlivější výběr zvedacích mechanizmů. Aplikace metodiky proběhně prostřednictvím počítačového programu. Více zde

Ústav TST spolupracoval na těchto projektech: 

projekt pod záštitou MPO - Technologie lepení velkoformátových obkladových prvků 

Označení projektu: MPO TRIO FV20606 

Řešení projektu: 06/2017 - 05/2020 

 • Řešitel: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
 • Spoluřešitel: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. (ÚTST), Ing. Pavel Liška, Ph. D. (ÚTST), doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. (ÚSZK), doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (ÚPST), Ing. Petr Daněk, Ph.D. (ÚSZK), Ing. Libor Topolář, Ph.D. (ÚFYZ), Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. (ÚSZK), Ing. Barbora Nečasová (ÚTST) 

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vývoj technologie pro lepení velkoformátových obkladových prvků, tj. obkladů a dlažeb, prostřednictvím tenkovrstvé lepící malty na bázi cementu. Obklady a dlažby vždy zaujímaly ve stavebnictví nezastupitelné místo a nejinak je tomu i dnes. Rozsah užitných vlastností a výhod keramických obkladů zůstává zachován, mění se však nároky estetické. V současné době lze pozorovat výrazně progresívní nárůst obliby velkoformátových obkladových prvků. Souvisejícím dílčím cílem projektu je sestavení metodiky výběru cementové lepicí malty pro danou náročnost aplikace s přihlédnutím k materiálu a velikosti lepeného obkladového prvku. Stěžejní technická norma ČSN EN 12004+A1:2015 sice klasifikuje, posuzuje shodu a zavádí požadavky na cementovou lepicí maltu obkladových prvků, avšak nijak nespecifikuje použití jednotlivých tříd. Zmíněná norma také nijak nezohledňuje pevnost slepu ve smyku, objemovou stabilitu při zrání, ani objemovou hmotnost a modul pružnosti vyzrálé malty, přičemž tyto fyzikální parametry, dle posledních aplikačních výzkumů, významně rozhodují o tom, na jak náročné aplikace může být daný výrobek bezpečně použit se zaručenou trvanlivostí. Výrobci těchto hmot ani aplikující řemeslníci tak nemají ve stávajících evropských technických normách žádné spolehlivé vodítko, na jehož základě by mohli pro danou náročnost aplikace přiřadit adekvátní třídu lepicí malty o vhodných fyzikálních parametrech. Náročnost aplikací je přitom velice široká a extrémně stoupá například od savých obkladaček malých formátů (0,1 x 0,1 m) v interiéru, až k nenasákavým velkoformátový dlažbám v exteriéru zatížených objemovými změnami podkladů. Výběr vhodné třídy a vlastností lepicí malty je tak ponechán pouze na zkušenostech výrobce či řemeslníka, přičemž tyto zkušenosti jsou získávány systémem „pokus-omyl“ při nezřídka velkých finančních škodách. Smyslem nové metodiky, jakožto dílčího cíle projektu, je takovýmto škodám zamezit.    

projekt pod záštitou MPO - Nová technologie vícepodlažních energeticky úsporných budov z lepených sendvičových panelů s možností zakládání na zemních vrutech s využitím technologie prefabrikovaných bytových jader

Označení projektu: MPO TRIO FV10075

Řešení projektu: 09/2016 - 12/2019                                                     

 • Řešitel: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
 • Spoluřešitel: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. (ÚTST), Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. (ÚTST), Ing. Pavel Liška, Ph.D. (ÚTST), Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. (ÚPST), Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (ÚPST), Ing. Marie Rusinová, Ph.D. (ÚPST), doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (ÚPST), Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. (ÚTHD), Ing. Barbora Nečasová (ÚTST), Ing. Erika Kratochvílová (ÚTST), Ing. Jiří Patloka (ÚTST)

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vývoj nové technologie pro vícepodlažní objekty na základě inovace stávající progresívní technologie EUROPANEL, která byla vyvinuta uchazečem - společností EUROPANEL s.r.o. - jako nový český výrobek inspirovaný americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Jedná se o stavební systém tvořený z konstrukčních sendvičových lepených panelů, sestavených pouze z tuhé deskové tepelné izolace, oboustranně opláštěné pouhými 15 mm dřevoštěpkové lisované desky. Jedná se o prefabrikovaný, univerzální, jednoduchý stavební systém pro realizaci energeticky úsporných až pasívních dřevostaveb. Základní stavební jednotkou je univerzální panel, který bude použit pro stěnové, stropní, podlahové i střešní konstrukce. Stávající systém byl prozatím důkladně prověřen při realizaci několika desítek jednopodlažních rodinných domů.  Zde je vývoj již ve značně pokročilém stádiu, proto je logickým pokračováním zaměření směrem k vícepodlažním objektům s potenciálem využití v bytové, administrativní i komerční výstavbě. Hlavním přínosem této výstavby je i značná časová a finanční úspora při realizaci a tedy podstatně snadnější dostupnost pro sociálně slabší zájemce. Cílem projektu je tedy vývoj pokročilého stavebního systému založeného na nových konstrukčních principech technologie EUROPANEL, které by umožňovaly výstavbu i vícepodlažních energeticky úsporných budov z lepených sendvičových panelů. Výstavba takových objektů však zahrnuje mnohem náročnější podmínky z hlediska posuzování staveb na základě platné legislativy v oblasti akustiky, požární bezpečnosti i statiky. 

projekt pod záštitou MPO - Rozvoj retenčních materiálů na bázi recyklátu technologicky kombinované stavební vegetační konstrukce pomocí naměřených dat s verifikací na výseku prototypu

Označení projektu: MPO TRIO FV10078

 Řešení projektu: 08/2016 - 12/2018

 Řešitel: prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (ÚPST)

 • Spoluřešitel: Ing. Petr Selník (ÚTST), Ing. Václav Venkrbec (ÚTST), Ing. Martin Mohapl Ph.D. (ÚTST), Ing. David Bečkovský, Ph.D. (ÚPST), Ing. Klára Nečadová (ÚPST), doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. (ÚSZK) 

Anotace projektuCílem projektu je vývoj specifické recyklační metody původních polyesterových odpadních materiálů z automobilového průmyslu vyráběného nového recyklovaného polyesterového materiálu vhodného formátu a složení pro ekologicky šetrnou výstavbu vegetačních střech. Díky modularitě výroby je zamýšlený materiál optimální pro aplikaci na mnoha odlišných expozicích lokace staveb. Na základě vhodně vytipovaných parametrů výroby, které lze relativně snadno ovlivňovat, je možné dosáhnout výroby široké palety produktové řady nebo též upravovat koncový produkt pro speciální použití zákazníkem. Vyvíjený materiál je navrhován s ohledem na snadnou technologickou aplikaci přímo na stavbě, na jednoduchou dělitelnost výrobku a mimořádně rychlou montáží. Ne málo důležitým aspektem je i jednoduchost provedení kritických detailů. Hlavní náplní projektu je přímá aplikace předprodukčních prototypů zkoumaného recyklovaného materiálu a následná optimalizace na základě testovaných měřených objektů ve formě dílčích a plnohodnotných testovacích segmentů vegetačních střech navržených na základě výzkumu týmu VUT v Brně a Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

projekt pod záštitou MPO - Nové technologie lepených obvodových plášťů budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi

Registrační číslo: FR—TI4/332

 • Řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
 • Spoluřešitel: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc., Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D.

Popis:

Celkovým cílem projektu je vyvinutí nových progresivních systémů lehkých obvodových plášťů budov, jejichž specifickým prvkem je, že výplňové panely jsou k podkladním nosným konstrukcím fixovány lepením. To umožní odstranit z povrchu pláště veškeré rušivé prvky v současnosti běžně užívaného mechanického spojování a kotvení.

Výsledky:

 • BARNAT, J.; BAJER, M.; VYHNÁNKOVÁ, M. Bond strength of chemical anchor in high- strength concrete. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 2012, p. 38-43. ISSN: 1877-7058.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Experiences with Sealants Testing. In ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 467-470. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail
 • DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 1, p. 45-52. ISSN: 1022-6680.
  Detail
 • DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022-6680.
  Detail
 • JURDOVÁ, K. Numerical modeling of behavior of trapezoidal metal sheets exposed to concentrated loads. In The 5th Ph.D Conference of civil Engineering and Architecture, Young Scientist 2013. Herľany, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 28-28. ISBN: 978-80-553-1305- 4.
  Detail
 • LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J. Zkoušení tahových vlastností stavebních tmelů při udržovaném protažení. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference k problematice technologických a inovačních procesů Technológia Europea 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 21-28. ISBN: 978-80-87952-01- 6.
  Detail
 • ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P. Zkušenosti pro přípravu zkušebních vzorků pro přípravu tmelů. In REALIZACE STAVEB – TEORIE A PRAXE, Sborník mezinárodního workshopu. 1. Brno: Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 2013. s. 137-141. ISBN: 978-80-214-4803- 2.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P. Zkoušení přilnavosti silikonových tmelů na fasádním obkladovém materiálu Alubond. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 200-204. ISBN: 978-80-263-0544- 6.
  Detail
 • ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Zkušenosti s přípravou zkušebních vzorků pro zkoušení tmelů, zkoušení přilnavosti silikonových tmelů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktoradny a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3355-3361. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail
 • JURDOVÁ, K. Mezní stav použitelnosti trapézových plechů zatížených soustředným zatížením. In Sborník anotací , Proceeding of Annotations. Brno, Česká republika: 2014. s. 162-162. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail
 • JURDOVÁ, K. Trapézové plechy vystavené lokálnímu zatížení. In Sborník anotací - Proceeding of Annotations. Brno: 2013. s. 197-197. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Verification of Sealing Possibilities of Cement – Based Structures without Additional Surface Treatment. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 1, p. 164-171. ISSN: 1660-9336.
  Detail
 • LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B. Experimental Investigation of the Tensile Properties of Ventilated Facade Cladding with Bonded Joints. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 1, p. 50-59. ISSN: 1660-9336.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Case Study on Determination of Tensile Properties of Construction Sealants at Variable Temperatures. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 1, p. 18-26. ISSN: 1660-9336.
  Detail
 • LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Testing of Bonded Facade Joints in Sudden Temperature Changes. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 301-308. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Experimental Tests of Adhesion of Silicone Sealants within Extreme Weather Conditions. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 353-360. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail
 • LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Revitalization of Facade Cladding with the Use of Bonded Joints. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014(1041), no. 191- 194, p. 191-194. ISSN: 1022-6680.
  Detail
 • BIELY, B.; ŠLANHOF, J. The Issue of Public Procurement in the Czech Republic and Connection with the Quality of Competition Documents. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 30-39. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; BIELY, B. The Importance of Time and Financial Planning within the Implementation of Construction Contracts. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 440-446. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials within Extreme Weather Conditions. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014(1041), no. 23- 26, p. 23-26. ISSN: 1022-6680.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Sealing Possibilities of Glass Fibre Reinforced Concrete Elements and Fibre - Cement Facade Cladding Panels. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 447-455. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail
 • LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Thermal Resistance of Bonded Facade Joints. In Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014). ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. p. 314-317. ISBN: 978-80-554-0958- 0. ISSN: 1338-9831.
  Detail
 • LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Frost Resistance of Bonded Facade Joints. In CRRB - 16th International Conference oh Rehabilitation and Reconstruction of Buildings - proceedings. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. p. 158-158. ISBN: 978-80-02-02539- 9.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Wooden Facade and Determination of Strength of Bonded Timber Joints. In Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014). ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. p. 331-335. ISBN: 978-80-554-0958- 0. ISSN: 1338-9831.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Test of Adhesion and Shear Strength of Polyurethane Adhesives to Cement- bonded Particleboard. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1100, no. 1, p. 185-188. ISSN: 1022-6680.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Přídržnost a soudržnost stavebních silikonů – experimentální test za extrémních klimatických podmínek. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 14-19. ISBN: 978-80-87952-06- 1.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Zkoušení přídržnosti stavebních silikonů na neporézní fasádní obklady při proměnlivé teplotě. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktoradny a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 3953-3959. ISBN: 978-80-87952-07- 8.
  Detail
 • ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, 2014, vol. 2014 (4), no. 1, p. 432-438. ISSN: 1805-6784.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; NEČASOVÁ, B. Sealing Possibilities for Wood Elements. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, 2014, vol. 2014 (3), no. 1, p. 439-447. ISSN: 1805-6784.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Sealing of Joints in Steel Structures without Surface Treatment. In Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014). ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. p. 346-349. ISBN: 978-80-554-0958- 0. ISSN: 1338-9831.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Bonding Properties of Wood Plastic Composite Façade Cladding. News in Engineering, 2015, vol. 3, no. 1, p. 8-14. ISSN: 1339-4886.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Thermal and Weathering Properties of Polyurethane Adhesives Intended for Bonded Façade. In YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. 7. Jasná - Low Tatras, Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. p. 46-53. ISBN: 978-80-553-1988- 9.
  Detail
 • VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J.; VILD, M. Bearing capacity of aluminum angle support for ventilated facade. In ESaT 2015 - International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košicích, Slovensko, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2042- 7.
  Detail
 • LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with High-pressure Compact Laminate (HPL). Procedia Engineering, 2015, vol. 2015, no. 108, p. 199-205. ISSN: 1877-7058.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M. The Suitability of Sealants for Use with Concrete Structures. Advanced Materials Research, 2015, vol. 2015(1122), no. 1122, p. 131-134. ISSN: 1022-6680.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B. Determination of Adhesion of Silyl Modified Polymer Adhesives to Wooden Façade Cladding – Case Study. Procedia Engineering, 2015, vol. 2015, no. 108, p. 410-418. ISSN: 1877-7058.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Resistance to Freezing of Bonded Façade Joint. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9, no. 5, p. 471-477. ISSN: 1307-6892.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Tensile Properties of Adhesive Systems Intended for Bonded Façade. 3rd International Conference on Structural Adhesive Bonding AB 2015. 1. Porto: Produção de Comunicação, Lda., 2015. p. 131-131. ISBN: 978-989-723-135- 3.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Wooden Facade with Bonded Joints - Experimental test. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1122, no. 1, p. 23-27. ISSN: 1022-6680.
  Detail
 • LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with Technistone Exterior Terracotta. In YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. 7. Jasná - Low Tatras, Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1988- 9.
  Detail
 • NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Influence of Technological Indiscipline on Strength Properties of Bonded Joints. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 799- 800, no. 1, p. 549-553. ISSN: 1660-9336.
  Detail
 • ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Testování přilnavosti a soudržnosti polyuretanových tmelů na fasádních materiálech. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 27-32. ISBN: 978-80-87952-06- 1.
  Detail
 • VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; HOLOMEK, J. An optimization of anchor of aluminium facade. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. CRC Press / Balkema. Great Britain: Taylor & Francis Group, London, 2015. p. 437-443. ISBN: 978-1-138-02907- 1.
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro zkoušení reálného tmeleného spoje při smykovém namáhání. 28251, užitný vzor. (2015)
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro zjišťování poruch přilnavosti a soudržnosti tmelu při udržovaném protažení. 28176, užitný vzor. (2015)
  Detail
 • ŠLANHOF, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro zkoušení tmeleného spoje při příčném normálovém namáhání. 26373, užitný vzor. (2014)
  Detail
 • DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BAJER, M.; MOTYČKA, V.: Lepený obvodový plášť; Lepené obvodové pláště budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi. DOSTING, spol. s r.o. Košinova 2116/ 19, 612 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

projekt pod záštitou MPSV - Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi
Registrační číslo: HC 205/10

 • Řešitel: Bc. M. Mílek (Společná Vize)
 • Spoluřešitelé: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc., Ing. Jitka Vlčková

projekty pod záštitou MŠMT - Odbor pro mládež MŠMT je věcně příslušným odborem k několika projektům financovaným z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace výuky ekologických aspektů stavební výroby
Projekt MŠMT – FRVŠ č. 000/2010 – F1/a

 • Řešitel: doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc. 

Inovace výuky aplikací simulačního software a multimediálními studijními pomůckami
Projekt MŠMT – FRVŠ č. 441/2011 – F1/d

 • Řešitel: Ing. Václav Rada, CSc. 

Inovace výuky ekologických aspektů stavební výroby
Projekt MŠMT – FRVŠ č. 678/2012 – F1/a

 • Řešitel: doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc. 

Dovybavení měřící techniky pro výukovou laboratoř Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb
Projekt MŠMT – FRVŠ č. 1324/2012 – F1/a

 • Řešitel: Ing. Martin Mohapl, Ph.D.


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.