Bakalářské studium

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb v rámci bakalářských studijních programů zajišťuje výuku předmětů, díky nimž absolvent získá nezbytné teoretické, ale i dostatečné odborné a praktické poznatky a dovednosti z oblasti stavebnictví.


Absolvent získá znalosti, jež mu umožní:

 • Vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů;
 • podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
 • vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, provádět statické a dynamické výpočty staveb;
 • provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy;
 • provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak;
 • vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány;
 • vést realizaci stavby;
 • provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak;
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby;
 • zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení;
 • vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Více informací o otevřených studijních programech a předmětech najdete zde.

Ústav technologie, mechanizace a řízení v rámci bakalářského studijního programu:

Přihlášení 
Přihlásit
 

BW051 – Technologie stavebních prací I (E)
 

BW001 - Technologie staveb I
 

BW002 - Technologie stavebních prací II
 

BW003 - Strojní zařízení
 

BW004 - Technologie staveb II
 

BW005 - Realizace staveb
 

BW006 - Stavební stroje
 

BW052 - Automatizace stavebně technologického projektování
 

BW053 - Bakalářský seminář (S-TST)
 

BW054 - Management kvality staveb
 

BW055 - Specializovaný projekt I
 

BW056 - Stavební stroje
 

BW005 - Construction Realization
 

BW004 - Technology of Constructions II
  
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.