Doktorské studium

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia magisterského. Přijímání do studia se uskutečňuje na základě úspěšného přijímacího řízení. Obsahová náplň přijímací zkoušky, termín podávání přihlášek a termín přijímacího řízení jsou stanoveny ve směrnici děkana pro přijímací řízení do doktorských studijních programů.

Doktorské studijní programy se uskutečňují ve dvou formách studia a to prezenční nebo distanční.


Studijní plány jsou tvořeny dvěma na sebe navazujícími částmi a to studijní a vědeckou. Studijní část obsahuje přednáškové kurzy zakončené zkouškami. Ukončuje se vykonáním doktorské zkoušky. Individuální studijní plán sestavuje školitel ve spolupráci s doktorandem. Vědeckou část tvoří konkrétní individuální vědecká práce doktoranda, která se váže k tématu doktorské práce. Vědecká část může být i součástí výzkumné práce na společném projektu vědeckého týmu. Vědeckou část navrhuje a garantuje školitel a zabezpečuje školící pracoviště.

Více informací o otevřených studijních programech a předmětech najdete zde.

Doktorský studijní program Stavební inženýrství s prezenční a kombinovanou formou studia, v českém a anglickém jazyce má akreditováno pět studijních oborů a to:

 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Management stavebnictví

V současné době jsou na ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb zpracovávána následující témata: 

 • Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby 
 • Analýza nákladů na údržbu a opravu pozemních objektů a metodika jejich stanovení v průběhu životnosti stavby 
 • Optimalizace recyklátů z betonových prefabrikátů a jejich charakteristiky pro informační model budovy 
 • Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby 
 • Zhodnocení stavebně-technologických procesů trvale udržitelné šetrné výstavby 
 • Technologie stavebních procesů v souvislosti se snižováním zabudované energie 
 • Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby 
 • Stavebně-technologické aspekty realizace budov z lepených sendvičových panelů 
 • Stavebně-technologické aspekty realizace budov z lepených sendvičových panelů 
 • Optimalizace stavebně-technologických procesů se zaměřením na zastřešení budov 
 • Stavebně-technologické procesy při zastřešování budov dle zásad trvale udržitelné výstavby 
 • Využití prostorové prefabrikace při návrhu a realizaci energeticky úsporných bytových domů na bázi dřeva 


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.