Odborná praxe

Odborná praxe jako aktivní činnost studenta přímo ve stavební praxi rozšiřuje odborné znalosti získané v průběhu studia. Student získá praktické zkušenosti z realizace konkrétní stavby ve vazbě na specifika umístění výstavby, ověří si své znalosti, schopnosti a vědomosti a díky tomu získá lepší předpoklady absolventského uplatnění.

Zpětná vazba mezi studentem a stavební firmou je podpořena vedením „Záznamu o průběhu odborné praxe“ ,ve kterém jsou evidovány dílčí činnosti a také hodnocení studenta zodpovědným pracovníkem firmy. Na závěrečném semináři student prezentuje svoji činnost na vybrané stavbě, dokladuje foto a video dokumentaci před komisí. Studentům a stavebním firmám je tímto vzájemným kontaktem otevřena možnost další spolupráce.

Garantem odborné praxe je doc. Ing. Radka Kantová, zde.

PODKLADY KJE STAŽENÍ

Záznam o průběhu OP <<zde>>.

POKYNY PRO STUDENTY K ZÁVĚREČNÉMU SEMINÁŘI

Studenti si na závěrečný seminář připraví následující:

Prezentaci (PPT) k průběhu praxe, kde jednak představí stavbu, na které byli (smyslem závěrečného semináře je seznámení spolužáků s investicemi na kterých jste se podíleli, vyberte zajímavosti ze stavby, způsobem organizace ve firmě, náplní vaší práce, zhodnocení přínosu OP pro vás, pro firmu, zajímavosti, postřehy apod.).


Nezapomeňte přinést vyplněný Záznam o průběhu OP s hodnocením firmy. Na základě hodnocení firmy a prezentace vám bude uděleno hodnocení členy komise, která bude sestávat ze zaměstnanců TST (viz. výše) a hostů/zástupců spolupracujících firem. Na základě tohoto vám vložím klasifikovaný zápočet do IS. Těchto vypsaných termínů se zúčastní všichni studenti, kteří mají splněno 80 - 100% doby OP, ti co mají méně budou mít vypsán náhradní termín v srpnu.


Upozorňuji všechny, že Záznam o OP se archivuje u nás, zde na FAST TST, takže ho zpět nedostanete, chcete-li ho mít, ofoťte si ho nebo naskenujte, vzhledem k tomu, že tam máte od firmy hodnocení, je to vaše důležitá reference pro případné další zaměstnání, všem doporučuji, aby tak učinili. 

Doplňující informace u doc. Ing. Radky Kantové, Ph.D. 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.