SZZ

Státní závěrečná zkouška (lidově nazývaná též státnice) řádně ukončuje studium na vysoké škole. Její součástí bývá zpravidla obhajoba bakalářské nebo diplomové či jiné odborné práce, ústní část se skládá před zkušební komisí, přičemž průběh i vyhlášení výsledků jsou veřejné. 

Úprava práce, náležitosti odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP), tj. bakalářských (BP) a diplomových (DP) prací, se na FAST, VUT v Brně se řídí:

 • směrnicí rektora č. 9/2007 včetně platných dodatků a příloh;
 • směrnicí děkana č. 19/2011 (doc) se všemi následujícími platnými dodatky a přílohami:
  • dodatkem č. 1 ke směrnici děkana č. 19/2011 (doc)
  • dodatkem č. 2 ke směrnici děkana č. 19/2011 (doc)
  • přílohou č. 1 – vzor desek VŠKP (doc)
  • přílohou č. 2 – vzor titulního listu VŠKP (doc)
  • přílohou č. 3 – vzor prohlášení autora o původnosti práce (doc)
  • přílohou č. 4 – vzor prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (doc)

Pro správné zobrazení vzoru desek a titulního listu VŠKP je nutné provést instalaci fontu VafleVUT a OpenSans. Instalaci provedete stažením souboru na lokální jednotku a opět přes pravé tlačítko se provede instalace fontu.

- - -

Vzor ppt prezentace k obhajobě závěrečné práce (ppt_1, ppt_2).

- - -

Vzor popisového pole výkresové dokumentace, dwg.

Galerie

 


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.