Historie ústavu

Počátky rozvoje a osamostatnění výuky oboru Technologie staveb u nás spadají do období padesátých let minulého století, i když sna­hy o teoretická a praktická řešení technologické přípravy stavební činnosti se objevovaly u našich předních stavebních společností již ve dvacátých le­tech minulého století. Po roce 1945 bylo nutno vybudovat válkou zničená města, podni­ky a obytné čtvrti v celé Evropě. Nastal široký rozvoj stavební čin­nosti, který si spolu s technickým pokrokem vynutil specializaci v teoretickém zkoumání, přípravě výroby a v realizaci staveb. Vy­tvářely se skupiny odborníků, které se začaly zabývat novými tech­nologiemi, jejich technologickou přípravou a zaváděním do stavební praxe. Součas­ně se rozvíjely i nové metody organizace a řízení výroby ve staveb­nictví.

Na tuto situaci reagovalo i Vysoké učení technické v Brně, kde na tehdejší Fakultě architektury a pozemního stavitelství byl v roce 1953 založen Ústav výroby staveb. Jeho vedením byl pověřen Ing. arch. Dr. František Korvas. Ústav se zabýval zejména teoretickou a pedagogickou činností zaměřenou na realizaci stavebních proce­sů a stavebních celků. V průběhu dalších let prošel několika reorganizacemi a v roce 1970 byl znovu osamostatněn pod názvem Katedra ekonomiky a organizace výroby staveb. Tento stav setrval až do roku 1981, kdy byla oblast ekonomiky oddělena a vznikla samostatná katedra Technologie staveb. Nadále ji vedl tehdy již profesor František Korvas. Došlo i k dalšímu personálnímu posílení katedry – vedle mladých asistentů byli z praxe přijati zkušení odborníci doc. Ing. J. Wurm, CSc. (1974), prof. Ing. B. Kočí, CSc. (1980) a prof. Ing. F. Musil, CSc. (1984).

Po odchodu prof. Korvase do důchodu v roce 1986 byl jmenován vedoucím katedry prof. Ing. František Musil, CSc. Katedra se zaměřila více na potřeby stavební praxe, a to jak v oblasti výzkumu, tak i v pedagogické práci. Bylo připraveno a prosazeno prodloužené pětileté studium podle individuálního studijního plánu (studium bylo tehdy čtyřleté), zaměřené na technologii a řízení staveb. Cílem bylo vychovávat odborníky zejména pro přípravu a realizaci staveb, neboť právě sem nastupovala větši­na absolventů. Byla navázána také užší spolupráce se stavebními podniky a zahraničními školami. Vedle výuky byla katedra nadále školi­telem vědeckých aspirantů v oboru technologie staveb a vedla diplomové práce studentů. Rozvíjela se i zahraniční praxe studentů.

V roce 1994 byl ustanoven vedoucím ústavu doc. Ing. J. Lank, CSc. (přejmenování kateder na ústavy proběhlo na Fakultě stavební v roce 1990). Bylo to období nové stabilizace pracoviště, neboť řada pracov­níků odešla ze školy a začala soukromě podnikat. Ústav byl doplněn o některé zkušené pracovníky z praxe, ale i o mladé absolventy fa­kulty. Ve výzkumné práci bylo úsilí zaměřeno na modernizaci bytového fondu a na rekonstrukce panelových domů. V roce 1997 došlo v rámci dílčí reorganizace fakulty k rozšíření ústavu a ke změně jeho názvu na Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Ústav se také stal hlavním řešitelem a koordinátorem grantového úkolu ČR, zabýva­jícího se regenerací panelových objektů v oblasti Moravy.

K další změně ve vedení ústavu došlo v roce 2001, kdy byl pověřen jeho vedením Mgr. P. Lízal, CSc. Ústav pokračoval ve výuce předmětů technologie staveb, ve vedení absolventských ročníků včetně diplomových projektů z oblasti přípravy a realizace staveb a ve výchově nových     doktorandů. Spolupracoval s podniky stavební praxe a v oblasti výzkumu se zabýval zejména problematikou kontaktních zateplovacích plášťů budov a kvalitou stavební produkce.

V roce 2004 byl na základě jmenovacího řízení ustanoven do funkce vedoucího ústavu doc. Ing. V. Motyčka, CSc. Vedle konsolidace výuky podle nových studijních programů a vytváření potřebných studijních podkladů byl v tomto období na ústavu připraven v rámci studijního programu Stavební inženýrství navazující magisterský studijní obor Realizace staveb. K jeho akreditaci došlo v r. 2007. Je určen ne jen pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, a to zejména absolventům specializací Pozemní stavby a Konstrukce a dopravní stavby ale i absolventům ostatních bakalářských studijních programů. Na ústavu byl výrazně omlazen kolektiv zaměstnanců, který se kromě výuky ve zvýšené míře rovněž zaměřuje na výzkumnou a publikační činnost. Ústav je řešitelem a spoluřešitelem několika projektů MPO ČR, rozvojových projektů MŠMT a projektů Specifického vysokoškolského výzkumu. Byla významně rozšířena spolupráce se zahraničními vysokými školami a podniky stavební praxe, se kterými ústav kromě jiného spolupracuje i v rámci výuky studijního programu Realizace staveb při zajišťování odborných praxí studentů.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Mezi osobnosti, které se zasloužily o rozvoj vědního oboru Technologie staveb na VUT v Brně a současného Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební, patří zejména prof. Ing. arch. F. Korvas, prof. Ing. B. Kočí, prof. Ing. F. Musil, doc. Ing. J. Lank a Mgr. Petr Lízal.

Prof. Ing. arch. Dr. František Korvas, CSc. (1921-1988). V roce 1942 absolvoval průmyslovou školu sta­vební a v roce 1949 získal inženýrský diplom na Fakultě architek­tury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Od maturity až do ukon­čení vysokoškolského studia pracoval v projektových organizacích a ve Výzkumném ústavu stavebních závodů. Od roku 1949 působil trvale na vysoké škole jako odborný asistent, docentem byl jmeno­ván v roce 1958 a v roce 1966 mimořádným a 1982 řádným profe­sorem. Přičinil se o rozvoj vědního oboru technologie sta­veb a o první uplatňování matematických metod v přípravě a říze­ní staveb. Během svého celoživotního působení na fakultě vykoná­val i další akademické a vědecko pedagogické funkce. V letech 1957-58 byl proděkanem a v roce 1959 i děkanem fakulty v letech 1965 -80 byl prorektorem pro výstavbu VUT v Brně a od roku 1969 do ro­ku 1978 i ředitelem Výzkumného a projektového ústavu VUT. Byl členem četných odborných a vědeckých komisí, předsedou komise pro obhajoby kandidátských disertací a členem celostátní komise pro obhajoby doktorských disertací.

Prof. Ing. Bohumil Kočí, CSc. (1920-2015). Staveb­ním inženýrem se stal v roce 1946 na Vysoké škole technické v Brně. Hodnost kandidáta technických věd získal v roce 1961 na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pracoval jako stavební technik a stavbyvedoucí na pozemních a průmyslových stavbách, dále jako projektant a od roku 1962 ve vedoucích a vrcholových funkcích sta­vebních podniků. V roce 1979 byl jmenován vysokoškolským profesorem a v následujícím roce přešel na stavební fakultu VUT v Brně. Svými rozsáhlými zkušenostmi a odbornou erudicí se za­sloužil o zkvalitnění výuky v oblasti přípravy a realizace staveb, v řízení stavební výroby a ve výzkumné činnosti katedry. Vedl řadu diplomových projektů studentů a předsedal státním závěrečným zkouškám. Zpracoval hodnotná skripta o realiza­ci stavebních procesů, které se stalo jednou ze základních učebnic ústavu. Dále je autorem 5 knižních publikací, mnoha článků v odborném tisku a byl členem řady od­borných a vědeckých komisí. Byl soudním znalcem v oborech stavebnictví a ekonomiky. Byl také oceněn rektorem VUT v Brně. V roce 1979 mu byla udělena pamětní medaile při příležitosti 130. výročí založení vysokého odborného školství v Brně a v roce 1999 tatáž medaile při 100. výročí založení VUT.  I v pokročilém věku byl stále aktivní v činnosti na ústavu. Až do roku 2014 působil na fakultě jako emeritní profesor.

Prof. Ing. František Musil, CSc. se narodil v roce 1934 v Bys­třici pod Hostýnem, absolvoval průmyslovou školu stavební ve Zlíně v roce 1954 a České vysoké učení technické v Praze, Fakultu architek­tury a pozemního stavitelství v roce 1959. Zde také získal v roce 1975 hodnost kandidáta technických věd. Vysokoškolským profesorem byl jmenován v roce 1984. Po vysoké škole pracoval u Průmyslových staveb Zlín jako hlavní stavbyvedoucí. Byl také zapojen do vývoje a zavedení technologie zvedaných stropů v ČR. Od roku 1964 pracoval ve vedou­cích a řídicích funkcích závodu i podniku. V roce 1984 nastoupil na Fakultu stavební VUT v Brně. Stal se vedoucím Katedry konstrukcí pozemních staveb (1984-85) a vedoucím Katedry technologie staveb (1986-94). Byl také proděkanem fakulty pro výstavbu a rozvoj (1985-91). V roce 1986 připravil a prosadil zavedení studijního zaměření na "technologii a řízení staveb", které vychovává inženýry zejména pro realizační stavební firmy. Přednášel také 3 roky na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Je spoluautorem nebo vedoucím autorem 5 knižních publikací, autorem 52 odborných článků a statí a napsal 6 skript pro studenty. Byl členem několika vědeckých, od­borných a zkušebních komisí, členem celostátní komise pro obha­joby doktorských prací a předsedou komise pro obhajoby doktorských disertací na VUT v Brně. V rámci ČKAIT předsedal komisi pro autorizační zkoušky inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V roce 1978 obdržel státní cenu za tvůrčí technickou činnost. Děkanem stavební fakulty STU v Bratislavě byl v roce 2004 oceněn za významný podíl na rozvoji Katedry technologie staveb a oboru Technologie staveb. Za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru Technologie staveb a Fakulty stavební mu byla v roce 2006 rektorem udělena Zlatá medaile VUT v Brně. Do roku 2016 byl členem oborové rady doktorského studijního programu Stavební inženýrství a aktivně se podílel na odborné činnosti ústavu.

Doc. Ing. Jiří Lank, CSc. (1936-2011) Ve Zlíně absolvoval průmyslovou školu stavební v roce 1956. Vyso­koškolské studium ukončil v roce 1962 na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Po vysoké škole nastoupil k podniku Vojenské stavby Praha, n. p., kde pracoval od roku 1977 ve funkcích stavbyvedoucí, vedoucí výroby, vedoucí tech­nické skupiny, vrchní výrobní inspektor. Poté byl přijat na Fakultu stavební VUT v Brně jako odborný asistent Katedry pozemních staveb. V roce 1987 získal vědeckou hodnost kandidáta věd a v roce 1990 byl jmenován docentem. V letech 1986 až 1993 zastával funkci tajemníka Katedry pozemních staveb. Na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb působil od roku 1993 a od roku 1994 do 2001 ve funkci vedoucího tohoto ústavu. Na Fakultě stavební byl členem akademického senátu, vědec­ké rady fakulty, komise děkana pro distanční studium, oborové pedagogické komise oborů Pozemní stavby a Ekonomie. Na ostatních stavebních fakultách v ČR a SR působil jako předseda komisí pro státní závěrečné zkoušky. Je spoluautorem 4 vysokoškolských skript, spoluřešitelem 7 výzkumných úkolů, 2 úkolů jako odpovědný řešitel, autorem 24 odborných článků v tisku a sbornících odborných konferencí.  Zpracoval na 60 odborných posudků. Byl členem ČKAIT a ČSSI. Do roku 2016 byl členem oborové rady doktorského studijního programu Stavební inženýrství.

Mgr. Petr Lízal, CSc. se narodil v roce 1944 v Brně. Maturoval na Střední průmyslové škole stavební v Brně v roce 1965. Následně vystudoval UJEP (nyní Masarykova Univerzita) přírodovědeckou fakultu, obor geologie – chemie. Studium ukončil v roce 1970. Po ukončení studia pracoval jako geolog u podniku Geologický průzkum Ostrava.  Po absolvování účelového studia Ústavu vzdělávání ve stavebnictví Bratislava pro vedoucí laboratoří pak na tuto funkci nastoupil v roce 1976 u firmy Dopravní stavby Olomouc. Od roku 1982 pracoval u Průmyslových staveb Brno jako vedoucí střediska povrchových úprav převážně na stavbách jaderných elektráren Dukovany a Temelín. V roce 1984 mu byla udělena zlatá medaile Ministerstva stavebnictví ČSR a ČVOS v soutěži o nejlepší průkopnický čin v technickém rozvoji stavebnictví za kombinovaný nátěrový systém. V roce 1987 mu byl přiznán III. Vědecký kvalifikační stupeň a v roce 1990 mu byla udělena hodnost kandidáta technických věd na VUT – FAST. V roce 1994 nastoupil jako odborný asistent na Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb VUT v Brně, v letech 2001 – 2004 byl pověřen vedením tohoto ústavu. V rámci doktorského studijního programu vedl několik studentů, z nichž 3 úspěšně dokončili a obhájili doktorskou práci. Od roku 1996 je členem ČKAIT. Jako autorizovaný inženýr v oboru zkoušení a diagnostika staveb se dlouhodobě věnoval posudkové činnosti a technickému řešení sanací poruch a vad staveb, se zaměřením na panelové domy a zateplování objektů.

SOUČASNOST

Současným vedoucím ústavu je doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. Kromě pedagogické a vědecké činnosti je vedoucím oboru Realizace staveb, členem Vědecké rady Fakulty stavební, členem Rady studijních programů fakulty, pracuje v oborové radě doktorského studijního programu – Pozemní stavby a v oborové pedagogické radě oboru Management stavebnictví. Dále je předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky na stavebních fakultách v Brně, Praze, Bratislavě a Košicích, členem komise pro státní doktorské zkoušky pro obor Pozemní stavby a zkušebním komisařem ČKAIT při autorizačních zkouškách v oboru Pozemních staveb.

 

Ústav zajišťuje výuku na oborech Realizace staveb, Pozemní stavby, Management stavebnictví, Stavebně materiálové inženýrství, Architektura pozemních staveb a Architektura a rozvoj sídel a pro Ústav soudního inženýrství. Je zaměřen na oblasti technologie stavebních procesů, stavebních strojů a mechanizace ve stavebnictví, předvýrobní a výrobní přípravy staveb, plánování a řízení realizace staveb,  včetně využívání počítačové podpory v těchto činnostech.

V období od roku 2004 do současnosti došlo k dalšímu rozvoji pedagogické, odborné a výzkumné činnosti ústavu. Byly rozšířeny kontakty a spolupráce se stavební praxí a s ostatními vysokými školami tuzemskými ale především s řadou zahraničních univerzit. Zintenzivnila se odborná hospodářská činnost pracovníků ústavu. Do studia oboru technologie staveb se stále více začleňují exaktní metody práce, opřené zejména o odpovídající teorie matematické, ekonomické a logistické, o teorie řízení, proudové výstavby, síťových grafů a teorie rizik. To umožňuje daleko dokonaleji a rychleji modelovat a optimalizovat souhrnné stavební procesy a jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu. Získávají se tak všechny potřebné údaje pro řízení postupu výstavby i pro bilancování nezbytných zdrojů. Je možné vytvářet komplexní i operativní časové plány, získat přehled o potřebě hlavních zdrojů, tj. financí, pracovníků podle profesí, materiálů, strojů a subdodávek v průběhu stavby, ale i podklady pro sledování dosahovaných ekonomických výsledků včetně tvorby zisku či ztráty. To je důležité nejen pro management stavební firmy, ale i pro vedení stavby, které se pak může plně věnovat operativnímu řízení stavebního provozu.

Za významnou událost ústavu v tomto období je třeba považovat vyhovění společenské poptávce po zvýšení znalostí studentů z oblasti výrobní přípravy staveb, řízení stavebních prací, zabezpečování jakosti, zavádění nových technologií a stavebního podnikání. To vedlo k úvahám a návrhu nového magisterského studijního oboru nazvaného Realizace staveb. Vycházelo se ze zkušeností ústavu z let 1986 až 1991, kdy ústav řídil prof. Ing. František Musil, CSc. a který se na přípravě studijního oboru významně podílel. Studijní plán byl konzultován s kolegy ze stavebních fakult STU v Bratislavě, ČVUT v Praze a TU v Košicích a s odborníky z praxe. Studijní obor Realizace staveb, garantovaný Ústavem technologie, mechanizace a řízení staveb, byl schválen Vědeckou radou fakulty a akreditován MŠMT v roce 2007. Výuka byla zahájena v akademickém roce 2008/09.

Vědecko-výzkumná práce ústavu je v současnosti především zaměřena na vývoj nových stavebních technologií a materiálů. Jsou řešeny výzkumné úkoly MPO ČR. Ve spolupráci s výrobními a stavebními společnostmi se ústav v současné době podílí na vývoji třech nových technologií, tyto projekty jsou řešeny pod Centrem AdMaS. Jedná se o projekty zabývající se problematikou nových technologií vícepodlažních energeticky úsporných budov z lepených sendvičových panelů s možností zakládání na zemních vrutech a s využitím technologie prefabrikovaných bytových jader, problematika zelených střech a technologie lepení velkoformátových obkladových prvků. Ústav je rovněž zapojen do řešení řady rozvojových projektů MŠMT ČR a projektů Specifického vysokoškolského výzkumu.

Vedle spolupráce se stavebními fakultami ČVUT v Praze, STU v Bratislavě a TU v Košicích se také naplňuje program spolupráce ve vědě a vzdělávání mezi ústavem a zahraničními universitami. Mezi dlouhodobě spolupracující university patří například University Joseph Fourier de Grenoble ve Francii, Technische Universitat Wien v Rakousku a Maribor Technical University ve Slovinsku. V posledním období jsme navázali řadu nových kontaktů, které se uplatňují jak v oblasti výuky, tak i ve spolupráci publikační a výzkumné. Jedná se například o Cracow University of Technology v Polsku, Reykjavik University na Islandu, Edinburgh Napier University ve Skotsku, The University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy v Bulharsku,  Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto v Portugalsku, Linnaeus University ve Švédsku, University of Split v Chorvatsku, National Cheng Kung University (NCKU) a National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) na Tchaj-wanu.

Významná je také doplňková činnost ústavu, zejména spolupráce s investory a s realizačními podniky. Jde např. o stavebně technologickou přípravu staveb, poradenství při navrhování nových nebo neobvyklých technologií stavění, inženýrskou činnost a technický dozor, posudkovou činnost, průzkumy objektů, identifikace vad a poruch, návrhy nutných opatření, poradenskou a konzultační činnost a doškolovací kurzy stavebních inženýrů a techniků. Ústav spolupracuje s řadou českých i nadnárodních stavebních společností.

Současné personální obsazení ústavu zahrnuje 18 pracovníků stálých, 17 doktorandů a 1 pracovníka externího, v tomto složení: 2 profesoři s částečným úvazkem, 1 profesor konzultant, 1 docent, 6 odborných asistentů, 6 asistentů, 17 doktorandů a 3 technicko-hospodářští pracovníci.  

Těší nás zájem stavebních společností o absolventy oboru Realizace staveb a jejich spokojenost se znalostmi absolventů a rovněž zájem mezi studenty o studium zaměřené na přípravu a realizaci staveb. Lze říci, že uplatnění absolventů tohoto oboru je v současné době bezproblémové.

Galerie

 


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.