Studium

Ústav se podílí na zajišťování výuky v bakalářských studijních programech Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb a Městské inženýrství ve studijních oborech  Pozemní stavby, Management stavebnictví, Stavebně materiálové inženýrství, Architektura pozemních staveb a Městské inženýrství. Rovněž se na výuce podílí v navazujících magisterských studijních programech Stavební inženýrství a Architektura a rozvoj sídel studijních oborů Realizace staveb, Pozemní stavby, Stavebně materiálové inženýrství a Architektura a rozvoj sídel. Výuka probíhá prezenční i kombinovanou formou studia, vybrané předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce.

V bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu, v rámci studijního oboru Pozemní stavby, ústav zajišťuje předměty: Technologie staveb, Realizace staveb, Automatizace stavebně technologického projektování, Management kvality staveb, Stavební stroje. Ústav se rovněž podílí na výuce studijního oboru Management stavebnictví, kde zajišťuje předměty: Technologie stavebních prací I a Technologie stavebních prací II. Na studijním oboru Stavebně materiálové inženýrství ústav zajišťuje předměty: Strojní zařízení, Teorie měření a regulace,  Speciální stroje a zařízení, na studijním oboru Architektura pozemních staveb ústav zajišťuje předmět Technologie staveb, jehož pokračování probíhá v navazujícím magisterském studijním oboru Architektura a rozvoj sídel. 

V navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství, v rámci studijního oboru Realizace staveb, ústav zajišťuje předměty: Systémy řízení jakosti, Stavebně technologické projektování, Vybrané stati z technologie stavebních procesů, Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb, Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí, Ekologie a bezpečnost práce, Logistika, Řízení stavební zakázky a Speciální technologie. Ústav rovněž zajišťuje, ve spolupráci s předními stavebními společnostmi ČR, odbornou praxi studentů, která je součástí studia na oboru Realizace staveb.

V doktorském studijním programu Stavební inženýrství, ve studijním oboru Pozemní stavby ústav zajišťuje předměty Vybrané statě z technologie staveb a Informační systémy v technologii staveb.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb zajišťuje také výuku pro Ústav soudního inženýrství a to v navazujícím magisterském studijním programu Soudní inženýrství ve studijním oboru Realitní inženýrství předmět Technologie provádění staveb a Příprava a řízení staveb. 

Ústav rovněž zajišťuje výuku vybraných odborných předmětů z oboru technologie staveb formou celoživotního vzdělávání. Zajišťuje rovněž krátkodobé specializované kurzy, přednášky, školení, semináře pro organizace a stavební podniky na vyžádaná témata z oblasti technologie staveb a stavebně-technologického projektování. Ústav pořádá školení pro stavbyvedoucí a mistry a semináře zaměřené na využití výpočetní techniky v oblasti přípravy a realizace staveb.Přijímací řízení

Zde najdete všechny aktuální informace, potřebné materiály a směrnice týkající se vypsaných přijímacích řízení. 

 
více..

Bakalářské studium

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb v rámci bakalářských studijních programů zajišťuje výuku předmětů, díky nimž absolvent získá nezbytné teoretické, ale i dostatečné odborné a praktické poznatky a dovednosti z oblasti stavebnictví, které jsou založeny na soudobé úrovni poznání v oboru, na zvládnutí odborných aplikací a které rozvíjí tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.

 
více..

Magisterské studium

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb zajišťuje výuku v třísemestrálním navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství. Cílem studijního programu je, aby absolvent nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru, dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti a obstál v konkurenci absolventů obdobných vdělávacích institucí nejen v regionu ČR, ale i v zemích EU.

 
více..

Doktorské studium

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia magisterského. Přijímání do studia se uskutečňuje na základě úspěšného přijímacího řízení. Obsahová náplň přijímací zkoušky, termín podávání přihlášek a termín přijímacího řízení jsou stanoveny ve směrnici děkana pro přijímací řízení do doktorských studijních programů.

 
více..

Kombinované studium

Na našem ústavu zajišťujeme výuku i ve studijních programech s kombinovanou formou studia.

 
více..

Odborná praxe

Cílem odborné praxe, jež je zajišťována Ústavem technologie, mechanizace a řízení staveb na oboru Realizace staveb je ověření a uplatnění znalostí získaných v průběhu studia, získání praktických zkušeností z realizace stavby, předpoklad k rychlejší adaptaci při nástupu do zaměstnání, vytvoření podmínek pro odborný růst a postup do vyšších manažerských funkcí, stavební firmy si ověří vědomosti a schopnosti studenta pro další možnou spolupráci.

 
více..

SZZ

Státní závěrečná zkouška (lidově nazývaná též státnice) řádně ukončuje studium na vysoké škole. Její součástí bývá zpravidla obhajoba bakalářské nebo diplomové či jiné odborné práce, ústní část se skládá před zkušební komisí, přičemž průběh i vyhlášení výsledků jsou veřejné. 

 
více..

Odborné kurzy CŽV

Pro potřeby stavební praxe Ústav technologie, mechanitace a řízení staveb pravidelně zajišťuje zajišťuje široké spektrum odborných kurzů, školení, seminářů a kurzů celoživotního vzděláváni (CŽV).

Některé z pořádaných kurzů jsou akreditované u ČKAIT.

 
více..
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.