O ústavu

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb zajišťuje výuku na oborech Realizace staveb, Pozemní stavby, Management stavebnictví a Stavebně materiálové inženýrství. Je zaměřen na oblasti technologie stavebních procesů, stavebních strojů a mechanizace ve stavebnictví, předvýrobní a výrobní přípravy staveb, plánování a řízení realizace staveb a využití výpočetní techniky v těchto činnostech.

Současným vedoucím ústavu je doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. Kromě pedagogické a vědecké činnosti je vedoucím oboru Realizace staveb, pracuje v oborové radě doktorského studia pro obor Pozemní stavby, v oborové pedagogické radě oboru Management stavebnictví, je předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky na stavebních fakultách v Brně, Praze a Bratislavě, členem komise pro státní doktorské zkoušky pro obor Pozemní stavby a zkušebním komisařem ČKAIT při autorizačních zkouškách v oboru Pozemních staveb.Historie ústavu

V  roce 1953 byl na tehdejší Fakultě architektury a pozemního stavitelství založen Ústav výroby staveb. Jeho vedením byl pověřen Ing. arch. Dr. František Korvas. Ústav se zabýval zejména teoretickou a pedagogickou činností zaměřenou na realizaci stavebních procesů a stavebních celků. V průběhu dalších let prošel několika reorganizacemi a v roce 1970 byl znovu osamostatněn pod názvem Katedra ekonomiky a organizace výroby staveb. Tento stav setrval až do roku 1981, kdy byla oblast ekonomiky oddělena a vznikla samostatná katedra Technologie staveb. 

 
více..

Činnost ústavu

Realizace stavebních objektů není jen záležitostí architektonického a konstrukčního návrhu a statického výpočtu. Od samého počátku projektování musí být souběžně řešena otázka, jak bude stavební dílo realizováno. Je třeba se zabývat nejen tím, co má být uděláno, ale také jakým způsobem to lze v konkrétních prostorových a časových podmínkách udělat, jestliže výsledné stavební dílo má být optimální.

Zabýváme se technologií stavebních procesů a jejich inovací, analýzou příčin poruch a vad stavebních konstrukcí a možnostmi jejich řešení, novými způsoby řízení stavební výroby a jejich vlivu na přípravu a realizaci staveb.

 
více..

Personalistika

Zázemí ústavu TST se nachází v budově E1 v 6. patře, několik našich kolegů má kancelář v budově B ve 3. patře a naši doktorandi sídlí v budově R ve 4. patře.

 
více..

Zahraniční aktivity

Nedílnou součástí profilu každé moderní univerzity jsou její aktivity v oblasti  internacionalizace, mobility a zahraniční projektové spolupráce. Ani VUT v Brně není výjimkou a nabízí studentům a zaměstnancům možnost vycestovat do zahraničí za studiem či pracovní praxí.

Ústav TST spolupracuje se zahraničními partnery a institucemi, navazuje kontakty, hledá partnery a programy, které by zaštítily nejenom projekty univerzity a fakulty. 

 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.